Ako planirate na more ovo ljeto, obavezno pročitajte…

Na sedam graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u sljedeća tri mjeseca bit će omogućen međunarodni saobraćaj putnika, saopćili su iz Granične policije BiH.

S tim u vezi, Granična policija BiH obavještava javnost da je odlukama Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima 31. maja 2019. odobren privremeni međunarodni saobraćaj putnika preko graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj: Bosanska Dubica – Hrvatska Dubica, Gabela – Gabela Polje, Vaganj – Bili Brig, Hadžin Potok – Bogovija, Orahov Do – Slano i Duži –Imotica u trajanju tri mjeseca, odnosno do naredne sjednice Komisije. Donesena je odluka kojom se odobrava privremeni međunarodni promet putnika preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čitluk – Jovića Most od 10. juna 2019. do 10. septembra 2019. godine”.

Također, privremeno je promijenjeno radno vrijeme graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj: Vinica – Aržano Pazar, Subašići – Dvorine, Tržačka Raštela- Kordunski Ljeskovac, Kaldrma Lika- Kaldrma i Zagrad – Pašin Potok.

Naredna tri mjeseca prijelazi će raditi 24 sata.

Važno je da posjedujete odgovarajuću dokumentaciju kada prelazite granicu, a u nastavku vam donosimo pregled najčešćih pitanja u vezi prelaska granice, a koja su objavljena na stranici Granične policije BiH.

 

1.Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Članom 8. stav (2) Zakona o putnim ispravama (“Službeni glasnik BiH”, br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja..

Nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koju je ovjerio nadležni organ ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоljеtne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz sаglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Izuzеtnо, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbаvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе sаglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоstrаnstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа sаglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih оrgаnа držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, pа zаtо prеpоručuјеmо dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

 

2.Da li državljani BiH mogu putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom ličnom kartom?

Članom 1. stav (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritoriju države druge strane ugovornice s ličnom kartom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Shodno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru, mogu koristiti prilikom prelaska državne granice važeću ličnu kartu. Za sva druga pitanja u vezi s boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Ambasadu Crne Gore u Bosni i Hercegovini.

 

3.Da li se državljanima Bosne i Hercegovine obavezno otiskuje štambilj prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine?

Državljanima Bosne i Hercegovine, na njihov zahtjev, može se unijeti štambilj za ovjeru prelaska državne granice u njihovu važeću putnu ispravu pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu i izlasku iz nje. Dakle, nije obaveza otiskivanja štambilja za ovjeru prelaskа državne granice u putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

 

4.Mogu li dobiti potvrdu o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine i na koji način?

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, potrebno je obratiti se službeniku za informiranje Granične policije Bosne i Hercegovine zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice.

Vaš zahtjev bit će razmotren te će, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, biti doneseno rješenje.

Na zvaničnoj veb-stranici GPBiH je vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je potrebno popuniti.

 

5.Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju posjedovati važeću putnu ispravu za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

 

6.Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH?

Obavještavamo vas da je osoba koja promijeni lično ime, ime ili prezime, dužna promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njeni novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

Prema članu 17. Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 7/12), osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave)nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom saobraćaju osoba smije služiti samo ličnim imenom koje je upisano u matične knjige.

Članom 13. Zakona o ličnoj karti državljana BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12) propisano je da se lična karta mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti i imalac lične karte dužan je, u skladu sa članom 15. Zakona, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.

Članom 19b. Zakona o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nosioca zamijeniti putnu ispravu.

Članom 3. Zakona o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH, dok je članom 8. propisano da putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.

Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nosioca putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

Ukoliko se tokom obavljanja graničnih provjera utvrdi da je osoba promijenila generalijske podatke, a nije zamijenila dokumente (putne isprave) u skladu s navedenim zakonskim odredbama, Granična policija BiH o tome obavještava nadležni organ za izdavanje putne isprave, koji provodi postupak eventualnog utvrđivanja prekršajne odgovornosti osobe zbog propuštenog roka za zamjenu putnih isprava.