Životno osiguranje


Vrste životnog osiguranja

 

Rizici, odnosno osigurani događaji koje pokriva životno osiguranje, grupisani su u vrste životnog osiguranja:

  • Klasično životno osiguranje (za slučaj smrti – riziko osiguranje, za slučaj doživljenja ili mješovito životno osiguranje koja pokriva i slučaj smrti i slučaj doživljenja);
  • Rentna životna osiguranja (isplata doživotna rente, isplata rente u ugovorenom periodu …);
  • Životno osiguranje vezano za investicione fondove (oblici osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja sam snosi rizik ulaganja);
  • Ostala životna osiguranja (osiguranje sa kapitalizacijom, osiguranje sklapanja braka, osiguranje rođenja …).

Kod nas su najzastupljenija klasična životna osiguranja.

 

Mješovito osiguranje

 

Mješovito životno osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje. U ovom slučaju vi se obavezujete da uplaćujete premiju osiguranja određeni broj godina. Za sve vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo je u obavezi da isplati osiguranu sumu nasljednicima osiguranog lica ukoliko nastupi osigurani slučaj – smrt.

Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju ne desi osigurani slučaj, tada vam osiguravajuće društvo po isteku vremena na koje je ugovor zaključen, isplaćuje osiguranu sumu koja se akumulirala od uplata premija osiguranja tokom godina, pa ste na ovaj način, odnosno kroz osiguranje obezbijedili štednju.

Ovo osiguranje vam obezbjeđuje da štedite novac u ugovorenom periodu, stvarajući svojevrstan novčani fond za sigurnu budućnost, a istovremeno osiguravate i vaš život tokom perioda trajanja tog osiguranja, kao i finansijsku zaštitu članovima vaše porodice ukoliko se vama nešto nepredviđeno desi.

 

Riziko osiguranje

 

Ova vrsta osiguranja se odnosi isključivo na slučaj smrti osiguranog lica i ono nema funkciju štednje. Njime obezbjeđujete svoju porodicu, za slučaj da vam se desi najgore. Ovo osiguranje možete zaključiti i na kraći period. Ukoliko za vrijeme važenja ugovora o osiguranju nastupi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje osiguranu sumu nasljednicima koje je ugovarač osiguranja odredio prilikom zaključivanja polise osiguranja.

 

Dopunska osiguranja

 

Uz životno osiguranje može se zaključiti dopunsko osiguranje. U dopunska osiguranja spadaju:

  • osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, odnosno nezgode poput saobraćajne nezgode, povreda na radu ili bilo koje druge nezgode koja za posljedicu ima smrt osiguranog lica, invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.
  • osiguranje od nastupanja težih bolesti, pokriva troškove neophodnog liječenja i druge troškove nastale zbog bolesti koje su pokrivene ovim osiguranjem.
  • osiguranje za liječenje u inostranstvu obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu liječenja težih bolesti u stranim zemljama, a pored toga uključuje i putne troškove, kao i troškove smještaja.

 

Rentno osiguranje

 

Neizvjesnost je prirodna stvar, ali je sve izraženija u vremenu u kojem živimo. Često smo nesvjesni svih mogućnosti koje nam se pružaju, da i pored te neizvjesnosti učinimo svoju budućnost sigurnijom, a samim tim i naš trenutni život bezbrižnijim. Danas se, ponajviše zbog demografskih kretanja posljednjih decenija, sve više postavlja pitanje opstanka penzionih sistema ovakvih kakvi jesu, a stručnjaci predlažu sistemsko uvođenje drugih mehanizama za obezbjeđivanje penzija, odnosno sredstava za dostojanstven život stanovništva u starosti. Jedna od tih mogućnosti je upravo rentno osiguranje.

Kada pravite projekciju svog života u trećem dobu, treba sebi da odgovorite na pitanja:

  • Mislite li da će vaša penzija koju ćete imati na osnovu radnog staža biti dovoljna za život kakav želite u starosti?
  • Da li imate ušteđevinu dovoljnu za život u trećem dobu?
  • Koliko biste novca samostalno mogli izdvajati za tu svrhu?

U vašim odgovorima na ova pitanja, nalazi se i predstava o vašoj budućnosti, koja bi vam mogla biti početna tačka za razmišljanje o tome kako biste ipak danas mogli učiniti nešto više za sebe sutra.

Osiguravajuća društva u novije vrijeme nude i rentno, odnosno privatno penziono osiguranje. To je vrsta štednje, kojom se na određeni period godina obavezujete na mjesečne, odnosno godišnje uplate dogovorenog iznosa, da biste u budućnosti koristili mjesečni novčani iznos za koji unaprijed znate koliko će iznositi.